زرنخ نگار

زر نخ نگار
اسپندکس کاور شده :
الف : اسپندکس کاور شده سينگل 
ب : اسپندکس کاور شده دبل

الف : اسپندکس کاور شده سينگل :
 

نمره نخ

نوع نخ رو

ضخامت نهايی

توليد

خط توليد

طبق سفارش

20/40 نايلون 6 - 40 دنير 46 دنير __ X
20/70 نايلون 6 - 70 دنير 76 دنير __ X
20/75 پلی استر 75 دنير 81 دنير __ X
40/40 نايلون 6 - 40 دنير 52 دنير __ X
40/70 نايلون 6 - 70 دنير 82 دنير X __
40/75 پلی استر  75 دنير 87 دنير __ X
40/100 نايلون 6 - 100 دنير 112 دنير X __
40/100 پلی استر  100 دنير 112 دنير X __
40/150 پلی استر  150 دنير 162 دنير X __
40/300 پلی استر  300 دنير 312 دنير X __
140/70 نايلون 6 - 70 دنير 110 دنير __ X
140/100 نايلون  100 دنير 140 دنير __ X
140/150 پلی استر 150 دنير 190 دنير __ X
140/300 پلی استر  300 دنير 340 دنير __ X
210/100 نايلون  100 دنير 160 دنير __ X
210/100 پلی استر 100 دنير 160 دنير __ X
210/150 پلی استر  150 دنير 210 دنير __ X
210/3000 پلی استر  300 دنير 360 دنير __ X

ب : اسپندکس کاور شده دبل :

بالا

نمره نخ

نوع نخ رو

ضخامت نهايی

توليد

خط توليد

طبق سفارش

20/20 نايلون66،6-20 دنير 46 دنير __ X
40/70 نايلون6-70 دنير 152دنير X __
40/100 نايلون6-100 دنير 212دنير __ X
40/100  پلی استر100 دنير 212 دنير __ X
40/150  پلی استر150 دنير 312 دنير __ X

 

[صفحه اصلی] [زرنخ] [چم چم بافت] [جوراب سارا] [تماس با ما]
تمامی حقوق برای شرکت زرنخ نگار محفوظ است.
Site produced by Aminzadeh